IMG_3561.JPG

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro E-Shop www.rhbazar.cz :

Úvodní ustanovení :

Pavel Čuma, dále jen prodávající je fyzická osoba se sídlem podnikání Růžová 310, Olomučany, 679 03, okres Blansko, IČ: 63398516, DIČ: CZ7405183786. Kontaktní údaje dodavatele pro kontakt se zákazníky jsou RH Bazar, tel. 735 499 799 e mail rhbazar@email.cz. Prodávající je provozovatelem internetového obchodu www.rhbazar.cz (dále jen „E-shop“), jehož předmětem je prodej s bazarovým vybavením pro koně a jezdce. Veškeré smluvní vztahy, které vyplývají z obchodů uzavřených skrze E-shop, se řídí právním řádem České republiky. V případě, že je smluvní stranou kupní smlouvy spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“). V případě, že smluvní stranou není spotřebitel, řídí se práva a povinnosti smluvních stran neupravené těmito obchodními podmínkami ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“).

Definice některých pojmů :

Spotřebitelská smlouva – kupní smlouva, smlouva o dílo či jiná smlouva, jejímiž smluvními stranami jsou jedné straně spotřebitel (zpravidla v pozici kupujícího) a na druhé straně prodávající či jiný dodavatel, který jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Prodávající / Dodavatel – osoba jednající při uzavírání a plnění smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti, přičemž její povinností je dodat kupujícímu či jinému odběrateli výrobky, produkty nebo poskytnout sjednané služby.

Kupující / Spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, přičemž od prodávajícího či dodavatele nakupuje výrobky, produkty nebo služby za jiným než podnikatelským účelem.

Kupující / Podnikatel – osoba, která na straně kupující či odběratelské jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Uzavření kupní smlouvy – objednávka ze strany kupujícího představuje návrh na uzavření kupní smlouvy. Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí objednávky elektronickým dotazem k tomu, zda je objednávka ze strany kupujícího skutečně v souladu s jeho požadavkem. Samotná kupní smlouva je uzavřena v okamžiku doručení závazného souhlasu kupujícího s obsahem objednávky, kterou prodávajícímu odeslal a kterou prodávající potvrdil. Pakliže kupující závazně odsouhlasí obsah své objednávky, vznikají tímto okamžikem práva a povinnosti dále upravené v těchto VOP.
 
Důležité informace o smlouvě a obchodních podmínkách :

Uzavřením kupní smlouvy kupující závazně potvrzuje, že se řádně seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na existenci a závaznost těchto VOP je kupující vždy dostatečně upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky a má plnou možnost se s nimi seznámit. Tyto VOP představují nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím E-shopu.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Po dohodě smluvních stran je možné kupní smlouvu uzavřít i v cizím jazyce srozumitelném oběma smluvním stranám. Uzavřenou smlouvu prodávající archivuje za účelem jejího úspěšného splnění a zavazuje se jí nezpřístupnit třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích, které vedou k uzavření kupní smlouvy, jsou zřejmé z procesu objednávání v E-shopu a kupujícímu je tak dána možnost před vlastním provedením objednávky tyto zkontrolovat a případně provést opravu. Tyto VOP jsou zobrazeny na webových stránkách E-shopu a je tak s nimi kupujícímu umožněna volná dispozice.

Ochrana osobních údajů :

K tomu, aby mohl kupující provést nákup zboží v E-shopu, je nutné, aby sdělil tyto osobní údaje:

Jméno a příjmení
Dodací adresa
Email
telefonní číslo – nepovinně

Výše uvedené údaje jsou podmínkou pro platné a účinné uzavření kupní smlouvy.

Prodávající se zavazuje, že s osobními údaji kupujících bude zacházet v souladu s právním řádem České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Zejména se prodávající zavazuje, že nebude poskytovat osobní údaje kupujících třetím osobám, jež nemají přímou spojitost se splněním kupní smlouvy. Prodávající shromažďuje osobní údaje kupujících za účelem splnění kupní smlouvy.
Uzavřením kupní smlouvy podle těchto VOP dává kupující souhlas se zpracováním svých osobních údajů (viz. výše) po dobu 15 let od uzavření kupní smlouvy, a to za účelem případné další nabídky služeb či zboží prodávajícího. 
Uzavřením kupní smlouvy dává kupující dále souhlas s poskytnutím jeho emailové adresy třetí osobě za účelem zlepšení obsahu a funkčnosti poskytovaných služeb prodávajícího, zejména za účelem zjištění spokojenosti kupujícího s nákupem v E-shopu. Třetí osobou se pro účely tohoto ustanovení VOP rozumí právnická či fyzická osoba, která prostřednictvím webového rozhraní soustřeďuje nabídky na nákup zboží od více subjektů (např. Heureka.cz, Zboží.cz apod.) Tato třetí osoba je při nakládání s emailovou adresou kupujícího povinna postupovat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů k čemuž je vůči prodávajícímu smluvně zavázána.
Odvolání tohoto souhlasu má kupující možnost učinit písemně kdykoli po jeho udělení, tj. po uzavření kupní smlouvy.

Prodávající je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů kupujících a získané osobní údaje budou zpracovány bezpečnou formou zamezující jejich zneužití. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, vč. práva na jejich opravu a dalších práv vyplývajících ze souvisejících právních předpisů. Práva a povinnosti vztahující se ke zpracování osobních údajů kupujících přechází na právní nástupce prodávajícího.


Závazné obchodní podmínky :

Obsahem této části VOP je úprava práv a povinností prodávajícího a kupujících, které jsou definovány takto:

1) Při výběru zboží je kupující povinen zvážit druh, velikost a účel zboží, které kupuje. S ohledem na charakter zboží je kupující obzvláště povinen dodržovat hygienické zásady a ošetřovat zboží vhodným způsobem s přihlédnutím na materiál a funkčnost daného výrobku.

2) Nákup zboží v E-shopu, kde způsobem doručení je dobírka, je možný pouze osobami se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky. V případě žádosti o doručení zboží do zahraničí nebo v případě, že nakupuje osoba s bydlištěm či sídlem mimo Českou republiku, je nutné provést platbu za zboží bezhotovostním převodem. Doručení zboží pak bude provedeno v souladu s obvyklými podmínkami. V případě, že bude učiněna objednávka ze Slovenské republiky, či z jiného cizího státu, bude zboží prodávajícím expedováno až poté, co bude uhrazena cena zboží.


3) Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy v souladu s právním řádem České republiky do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez udání důvodů. Odstoupení od smlouvy je dále blíže upraveno v reklamačním řádu (viz níže).

4) Záruka na zboží zakoupené v E-shopu činí 24 měsíců v souladu s platnou právní úpravou zákonné záruky za vady věci prodané.

5) Zboží je doručováno ve lhůtách stanovených v těchto VOP. Doručovací lhůta počíná běžet od okamžiku potvrzení závazné objednávky ze strany kupujícího. Zboží je expedování následující pracovní den po jeho objednání kupujícím. Vpřípadě, že byla zvolena platba převodem, je objednávka expedována následující den po připsání částky na náš účet. Jestliže nebyla objednávka uhrazena do 14 dní od data objednání zboží, dochází automaticky ke stornu objednávky. 

6) Objednávky v celkové výši přes 5 000 Kč vč. DPH je možné vyřídit pouze při platbě předem. Tyto objednávky nebudou odeslány na dobírku.
 
 
 
 
Způsoby doručení :

Platba převodem - Česká pošta-obchodní balík do 24 hod.: poštovné 31.-Kč
Dobírka
 - Česká pošta-obchodní balík do 24 hod.: poštovné 110.-Kč 

Doprava je při objednání nad 3 000 Kč ZDARMA.


V zimním období žádný dopravce negarantuje dodání do 24ho1d.!!! 

Ceny poštovného jsou platné pro území České Republiky.  Objednávky expedované do zahraničí budou řešeny individuálně.

Těžké a nadměrné balíky se řídí ceníkem České pošty. Kupující o ceně poštovného bude před zasláním balíku informován písemně.
 

 
Storno objednávky a zvláštní případy odstoupení od kupní smlouvy :

V případě, že zboží nebude doručeno v dohodnutém termínu a pochybení bude na straně prodávajícího, má kupující právo odstoupit od smlouvy, kdy nebude zatížen žádnými storno poplatky a kupní cena mu bude vrácena v plné výši. V případě, že zboží již bylo kupujícímu odesláno a kupující objednávku stornuje a zboží nepřevezme, odmítne zboží převzít ve stanovené úložní lhůtě od dopravce či doručitele, nebo zásilka nemohla být doručena z důvodu neoznačené schránky či zvonku, je kupující povinen uhradit náklady na poštovné a balné. Výše poštovného a balného je vždy závislá na parametrech odeslaného zboží, kde částka bude doložena dokladem subjektu, který provádí doručování zásilek. Smluvní pokuta a náklady na poštovné a balné jsou splatné do 5 dnů od jejich vyúčtování prodávajícím.
 
7) Platební podmínky jsou obsahem zvláštní sekce webových stránek E-shopu.
 
8) Z důvodu zkvalitňování služeb prodávajícího a prokazatelnosti uskutečnění závazné objednávky kupujícím jsou veškeré telefonické hovory s kupujícím zaznamenávány a v případě elektronické komunikace je ukládána identifikace IP adresy kupujícího.
 
9) Veškeré ceny zboží v E-shopu jsou uvedeny v korunách českých včetně zákonné DPH. Případné slevy a akce se neslučují. Prodávající má právo měnit dárkové předměty, které mohou být zdarma přiloženy k objednanému zboží, a to bez předchozího upozornění.
 
10) Kupující souhlasí s tím, že zboží kupuje na vlastní riziko a pro vlastní potřebu. Prodávající neodpovídá za nesprávné použití jednotlivého zboží a neodpovídá za případné škody na zdraví či majetku spojené s nesprávným či nevhodným použitím zboží kupujícím.
 
11) Uzavřením kupní smlouvy v E-shopu vyslovuje kupující svůj souhlas se těmito VOP a současně prohlašuje, že objednávka zboží v E-shopu nebyla učiněna v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzuje elektronickým potvrzením závazné objednávky.
 
12) V případě, že prodávající zaznamená jakoukoli podezřelou platební transakci prostřednictvím platební karty či jiného platebního prostředku, je povinen tuto skutečnost oznámit příslušným institucím a státním orgánům. Prodávající si současně vyhrazuje právo zadržet odeslání zboží kupujícímu nejméně do doby, než bude záležitost vyřízena a potvrzena oprávněnost platební transakce.
 
13) Každý kupující, jenž provádí platbu platební kartou, je z bezpečnostních důvodů povinen při převzetí zboží doručovacímu subjektu předložit průkaz totožnosti k zapsání údajů o příjemci objednávky.
 
14) Na kupní smlouvy uzavřené v režimu těchto VOP se použije zejména ustanovení § 616 ObčZ o shodě s kupní smlouvou.
 

Reklamační řád :
 
1) Prodávající upozorňuje, že kupující je především povinen užívat zboží pouze k účelu, ke kterému je určeno výrobcem. Neodborná manipulace se zbožím, neodborné zásahy, nebo nedostatečná hygienická péče o zboží může způsobit neuznání reklamace ze strany prodávajícího. Nárok na uplatnění reklamace daného zboží však tímto ustanovením není nijak dotčen.
 
2) Záruční doba činí v souladu se zákonem 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží v souladu s objednávkou kupujícího. Po uplynutí této lhůty práva kupujícího z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží zanikají.
 
3) Vyskytne-li se u zboží vada v záruční době, má kupující právo vadu reklamovat a to bez zbytečného odkladu přímo u prodávajícího. Vyskytne-li se vada v prvních 6 měsících od převzetí zboží, použijí se ustanovení § 616 ObčZ o shodě s kupní smlouvou.

4) Jde-li o vadu zboží, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od kupní smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

5) Reklamace musí být vyřízena, včetně odstranění případných vad, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 pracovních dnů od uplatnění reklamace. Výjimku tvoří pouze případ, kdy je zboží zasíláno na odborné posouzení výrobci či jinému odbornému subjektu. V takovém případě je prodávající povinen informovat o těchto skutečnostech kupujícího s žádostí, zda kupující s tímto postupem souhlasí. Pokud se obě strany dohodnou na prodloužení reklamační lhůty, prodlužuje se doba na vyřízení reklamace na dohodnutou dobu. Pokud kupující nesouhlasí s prodloužením lhůty k vyřízení reklamace, má právo na  na vrácení zaplacené kupní ceny a odstoupení od kupní smlouvy.

6) Reklamaci může kupující uplatnit písemně, formou e-mailu nebo osobně v místě určeném pro osobní odběr. Spolu s uplatněnou reklamací je kupující povinen doručit rovněž reklamované zboží za níže uvedených podmínek.

7) Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní, tj. vč. veškerých součástí, příslušenství a dokumentace, pokud nelze vadu posoudit i bez dodání kompletního zboží se všemi součástmi a příslušenstvím, a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny, jež jsou předpokladem možnosti zboží podrobit zjišťování vad. Z toho důvodu kupující předloží reklamované zboží čisté, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamaci zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny a to z důvodu ochrany zdraví svých zaměstnanců (Přiměřeně dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění, ve znění pozdějších předpisů).

8) V případě, že bude reklamace uznána a kupujícímu vznikne právo na slevu z ceny, odstranění vady či výměnu zboží, je kupující povinen učinit volbu některého z uvedených nároků, od které již nelze odstoupit, pokud nebude s prodávajícím dohodnuto jinak.

9) Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakým způsobem je reklamace řešena a o případné opravě zboží a době jejího trvání.

10) V souladu s ustanovením § 53 odst. 7 ObčZ má kupující - spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že se kupující rozhodne od kupní smlouvy odstoupit, je povinen objednané zboží zaslat zpět na adresu prodávajícího, která je uvedena na přiloženém daňovém dokladu. Přitom je kupující povinen dodržet tyto podmínky:

a) zboží, které bude kupující z důvodu odstoupení od kupní smlouvy odesílat zpět na adresu prodávajícího, musí být zabaleno v původním obalu, nesmí jevit známky byť i jednoho použití, musí být nepoškozené, kompletní (viz. výše) a s originálním dokladem o koupi. Kupujícímu je zakázáno zasílat zboží na dobírku.

b) Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal a na zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, či se jedná o zboží, které pro svůj charakter nemůže být vráceno (např. z hygienických důvodů).

c) Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění.

d) V případě nesplnění podmínky pod bodem a) dochází k platnému odstoupení od kupní smlouvy, avšak prodávající může vůči kupujícímu uplatnit právo plynoucí z bezdůvodného obohacení spočívajícího ve snížení hodnoty vraceného zboží. Zpětvzetí odstoupení od kupní smlouvy je podmíněno souhlasem prodávajícího.

e) V případě nesplnění podmínky pod bodem b) nebo c) nedochází k platnému odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající má v tomto směru právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

f) Zboží při odstoupení od smlouvy je kupující povinen zaslat doporučeně. V zájmu kupujícího je zboží při odeslání vždy pojistit.

11) Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy a neuzavření smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží, pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o "mimořádnou slevu" nebo "akce".

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží je prodávající povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu (převodem na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou), a to do 14 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy, po doručení zboží.


12) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15,         120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 
Přihlášení k odběru novinek:
TOPlist
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one